Prima   »  CADRUL INSTITUŢIONAL   »  Direcţia politici de descentralizare   »  Regulamentul direcţiei

Regulamentul Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat

   
imprimare

I. Dispoziţii generale 

 

1. Direcţia politici de descentralizare este subdiviziune internă a Cancelariei de Stat care asigură autoritatea publică centrală în procesul coordonării politicilor în domeniul descentralizării.

2. Regulamentul Direcţiei politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat (în continuare - Regulament)  reglementează rolul, funcţiile de bază, atribuţiile, Direcţiei politici de descentralizare (în continuare - Direcţia) - subdiviziune internă din cadrul Cancelariei de Stat, precum şi alte chestiuni ce ţin de activitatea acesteia.

II. Rolul, sarcinile de bază, atribuţiile, responsabilităţile
şi  împuternicirile Direcţiei

1. Rolul Direcţiei

Direcţiei politici de descentralizare îi revine rolul de asigurare a elaborării de către Guvern a unor politici publice de calitate în domeniul consolidării  autonomiei administraţiei publice locale, descentralizării, desconcentrării serviciilor publice, implementarea reuşită a acestora şi desfăşurarea unui proces consecvent de monitorizare şi evaluare în scopul ajustării politicilor pentru următorul ciclu al procesului decizional.

În raport cu procesul decizional, Direcţia asistă Guvernul în dezvoltarea unui sistem coerent de luare a deciziilor cu aplicarea celor mai moderne instrumente la toate etapele acestuia.

3. Sarcinile de bază

În vederea realizării rolului său, Direcţia are următoarele sarcini de bază:

1) elaborarea politicii de stat în domeniul descentralizării, desconcentrării serviciilor publice, consolidării autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale;

2) analiza  şi evaluarea proceselor de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;

3) monitorizarea activităţilor privind implementarea politicilor de descentralizare, desconcentrare, consolidare a autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale;

4) acordarea asistenţei metodologice în domeniu;

5) coordonarea procesului de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;

6) întreţinerea relaţiilor cu Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi    Regionale din Europa, precum şi cu Comitetul European pentru Democraţie Locală şi Regională al Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei  în domeniul promovării democraţiei locale, descentralizării administrative şi a principiilor autonomiei locale;

7) reprezentarea Cancelariei de Stat în raporturile cu organizaţiile din ţară şi din străinătate în domeniul său de competenţă.

4. Atribuţiile Direcţiei

Direcţia are următoarele atribuţii:

 1. În domeniul elaborării politicii de stat în domeniul descentralizării, desconcentrării serviciilor publice, consolidării autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale:
  • elaborează şi promovează politici de stat privind descentralizarea, desconcentrarea serviciilor publice;
  • participă, în comun cu alte autorităţi ale administraţiei publice competente, la elaborarea politicilor în domeniul consolidării autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale;
  • promovează, în colaborare cu alte subdiviziuni ale Cancelariei de Stat, activităţi  de consolidare a capacităţilor şi autonomiei  administraţiei publice locale,
  • elaborează norme metodologice şi instrucţiuni cu caracter normativ privind descentralizarea, desconcentrarea serviciilor publice;
  • conlucrează cu comisiile permanente ale Parlamentului, cu funcţionarii Aparatului Preşedintelui, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea perfectării cadrului normativ referitor la politica de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;
  • promovează politicile de stat în domeniu, inclusiv prin organizarea şi participarea la cursuri de instruire, stagii, seminare, conferinţe, şedinţe cu subiecte ce ţin de descentralizare, desconcentrarea serviciilor publice, consolidarea capacităţilor şi autonomiei  administraţiei publice locale;
  • studiază experienţa altor ţări în domeniul politicilor şi practicilor de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice, consolidare a capacităţilor şi autonomiei administraţiei publice locale.
 2. În domeniul analizei şi evaluării politicilor de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice:
  • asigură concordanţa documentelor de politici şi a celor legislative în domeniul descentralizării, care ajung în Guvern pentru adoptarea deciziilor cu priorităţile strategice ale ţării şi consistenţa acestora, coerenţa şi buna coordonare a acestora cu toţi factorii interesaţi relevanţi;
  • asigură analiza şi considerarea deplină a tuturor aspectelor sectoriale şi intersectoriale ale documentelor de politici  în domeniul descentralizării şi a celor legislative înainte ca acestea să fie înaintate către Guvernul Republicii Moldova pentru luarea deciziei;
  • contribuie la soluţionarea şi reducerea la minimum a divergenţelor de opinie între ministere cu privire la materialele înaintate către Guvern şi grupurile sale de lucru pentru luarea deciziilor înainte ca acestea să fie discutate în şedinţele Guvernului şi a grupurilor de lucru;
  • asigură corectitudinea bazei analitice a documentelor de politici  în domeniu şi a celor legislative, care sunt înaintate Guvernului şi grupurilor sale de lucru pentru luarea deciziei şi analizarea suficientă a aspectelor relevante;
  • informează ministrul de stat, Prim-ministrul, conducătorii grupurilor de lucru despre aspectele referitor la care  este necesar a lua  decizii;
  • contribuie la fundamentarea deliberărilor Guvernului cu privire la priorităţile determinate în domeniul descentralizării printr-o evaluare complexă a situaţiei în domeniul  administraţiei publice locale;
  • asigură armonizarea documentelor strategice ale Guvernului în domeniul administraţiei publice locale, descentralizării şi desconcentrării, astfel încît să ofere Guvernului şi altor ministere o percepţie clară a priorităţilor.
 3. În domeniul monitorizării activităţilor privind implementarea politicilor de descentralizare, desconcentrare, consolidare a autonomiei şi capacităţilor administraţiei publice locale:
  • coordonează planurile de activitate ale ministerelor în domeniul descentralizării într-un plan de activitate anual coerent şi realist al Guvernului, care să reflecte priorităţile strategice ale guvernului, concordanţa acestora cu sursele bugetare;
  • informează ministrul de stat cu privire la noile evoluţii care au impact asupra priorităţilor strategice şi a planului anual de activitate şi cu privire la potenţialele reacţii de răspuns sau ajustări, unde este posibil;
  • monitorizează implementarea la timp şi într-un mod profesionist a planului anual de activitate şi a altor hotărîri ale Guvernului de către ministere şi  organe ale administraţiei publice responsabile în domeniul vizat;
  • monitorizează şi evaluează, în limita competenţelor şi în condiţiile legii, activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în procesul de implementare a politicilor de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;
  • formulează, în baza rezultatelor activităţilor de monitorizare şi evaluare, propuneri privind optimizarea stării de lucruri în domeniu şi, în caz de necesitate, a cadrului normativ existent;
  • întocmeşte rapoarte, informaţii privind implementarea politicilor de  descentralizare, desconcentrarea serviciilor publice şi respectarea legislaţiei specifice în domeniu.
 4. În domeniul acordării asistenţei metodologice în domeniu:
  • consultă conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul descentralizării, desconcentrării serviciilor publice;
  • participă la şedinţele colegiilor, consiliilor, alte şedinţe din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în care se examinează subiecte privind descentralizarea, desconcentrarea serviciilor publice, consolidarea capacităţilor şi autonomiei administraţiei  publice locale;
  • acordă consultaţii în procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul descentralizării sectoriale, desconcentrării serviciilor publice;
  • acordă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale suport informaţional şi metodologic în domeniu.
 5. În domeniul coordonării procesului de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice:
  • coordonează procesul de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice;
  • participă la activităţi de instruire, stagii, seminare, conferinţe în scopul promovării politicilor de descentralizare, desconcentrare a serviciilor publice.
 6. În domeniul întreţinerii relaţiilor cu Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi  Regionale din Europa, precum şi cu Comitetul European pentru Democraţie Locală şi Regională al Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei în domeniul promovării democraţiei locale, descentralizării administrative şi a principiilor autonomiei locale:
  • asigurarea prestaţiei delegaţiei naţionale a Republicii Moldova în cadrul Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, precum şi reprezentarea în cadrul Comitetul European pentru Democraţie Locală şi Regională al Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei;
  • acordă suportului metodologic necesar în vederea participării eficiente a Republicii Moldova în cadrul Comitetului European pentru Democraţie Locală şi Regională, organ de lucru a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei.
 7. În domeniul reprezentării:
  • reprezintă Cancelaria de Stat în raporturile cu alte organizaţii din ţară  şi din străinătate în domeniul de competenţă;
  • colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin;
  • colaborează cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniu, din ţară şi de peste hotare, în scopul schimbului de informaţii şi acumulării experienţei avansate;
  • colaborează cu diferite proiecte, programe internaţionale de asistenţă tehnică în domeniul administraţiei publice, participă la activităţi relevante domeniului de activitate, organizate în cadrul lor.

5. Responsabilităţi:

Direcţia este responsabilă de:

 • formularea şi implementarea politicii naţionale în domeniul descentralizării administrative, financiare, patrimoniale, desconcentrării serviciilor publice, consolidării  capacităţilor şi autonomiei administraţiei publice locale; 
 • calitatea şi prezentarea în termenii stabiliţi a proiectelor de politici şi de acte normative/legislative în domeniu;
 • întreţinerea relaţiilor cu Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa în domeniul promovării democraţiei locale, descentralizării administrative şi a principiilor autonomiei locale, precum şi cu Comitetul European pentru Democraţie Locală şi Regională, organ de lucru a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei. 

6. Împuterniciri:

În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia:

 • solicită, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice informaţii şi documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;
 • solicită de la autorităţile administraţiei publice informaţii despre planurile şi activităţile efectuate sau preconizate în domeniul vizat;
 • beneficiază de asistenţă tehnică pentru consolidarea capacităţilor Direcţiei şi a altor unităţi şi funcţionari din cadrul APC în desfăşurarea procesului decizional şi a planificării strategice;
 • convoacă şedinţe de lucru cu participarea membrilor consiliilor sectoriale de monitorizare şi evaluare şi altor instituţii vizate, pentru soluţionarea problemelor existente şi formarea unei poziţii unice în domeniile ce ţin de realizarea politicii în domeniu;
 • antrenează colaboratori ai autorităţilor administraţiei publice, reprezentanţi ai  cercurilor academice, societăţii civile şi alte grupuri interesate în procesul de analiză şi coordonare a politicilor publice în domeniul administraţiei publice locale, descentralizării, desconcentrării serviciilor publice;
 • cooperează cu unităţi similare din alte ţări în scopul schimbului de experienţă în domeniu;
 • organizează participarea colaboratorilor Direcţiei şi a altor funcţionari publici din cadrul Cancelariei de Stat şi autorităţilor publice centrale la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi, organizate în Republica Moldova şi în alte ţări ce ţin de domeniul de activitate.
 • participă în calitate de membri ai Comitetelor de supraveghere a proiectelor implementate din contul surselor externe de finanţare la activităţile din domeniu;
 • exercită alte împuterniciri conform legislaţiei.

Capitolul III. Organizarea activităţii Direcţiei

7. Conducerea Direcţiei

Activitatea direcţiei este organizată şi condusă de şef, care este numit în şi eliberat din funcţie de ministrul de stat. În lipsa şefului direcţiei funcţiile acestuia sunt executate de către şeful-adjunct al Direcţiei.

Şeful direcţiei activează sub autoritatea nemijlocită a ministrului de stat. Şeful direcţiei asistă la şedinţele Guvernului în timpul examinării problemelor care ţin de competenţa domeniului său de activitate.

8. Structura

 • Direcţia politici de descentralizare are următoarea componenţă: 
 • Şef al Direcţiei - 1.
 • Şef adjunct al Direcţiei - 1.
 • Consultat principal - 2.
 • Consultant superior - 1.
 • Consultant - 1.

9. Corespondenţa

Dreptul de semnătură pe toate actele Direcţiei îl are conducerea Cancelariei de Stat şi a Guvernului, în conformitate cu prevederile Regulamentului Cancelariei de Stat.

Lucrările de secretariat în interiorul Direcţiei se ţin în conformitate cu Regulamentul Guvernului şi Instrucţiunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat.

Direcţia are registrul intern pentru corespondenţa de intrare - ieşire, conform Instrucţiunilor privind lucrările de secretariat în Cancelaria de Stat.

10. Colaborarea

Direcţia colaborează cu subdiviziunile Cancelariei de Stat, cu alte autorităţi publice şi instituţii naţionale şi internaţionale, cu societatea civilă în chestiuni cu privire la domeniul său de activitate. 

 
 
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2024 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 2356855 |  ieri: 757 |  azi: 624 |  Online: 20
 
Abonare noutăţi