Prima   »  CADRUL INSTITUŢIONAL   »  Grupuri de lucru pentru descentralizare   »  Grupul de lucru descentralizare patrimonială Ministerul Economiei » REGULAMENTUL de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare patrimonială (GL4)

REGULAMENTUL de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare patrimonială (GL4)

   
imprimare
15.09.2010    

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare patrimonială (în continuare Grupul de lucru) este elaborat în baza Regulamentului-model de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 608 din 05.07.2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

2. Grupul de lucru este constituit de către Comisia paritară pentru descentralizare (în continuare - Comisia paritară) care activează în temeiul Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi altor acte normative.

3. În organizarea şi activitatea sa Grupul de lucru se conduce de prevederile Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, de prezentul Regulament şi alte acte normative.

II. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE GRUPULUI DE LUCRU

4. Grupul de lucru este constituit în cadrul Ministerului Economiei, găzduit nemijlocit de Direcţia generală politici industriale şi de competitivitate.

5. Membrii Grupului de lucru din cadrul autorităţilor publice centrale sunt desemnaţi prin ordinele conducătorilor autorităţilor competente, în conformitate cu prevederile pct. 3 din Regulamentul-model  de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare, menţionat mai sus.

Membrii Grupului de lucru, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale sunt desemnaţi de către autorităţile/asociaţiile reprezentative ale acestora, constituite în corespundere cu legea. Numărul reprezentanţilor în Grupul de lucru nu poate fi mai mic decît cel stabilit prin ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru descentralizare.

6. În activitatea sa, pentru anumite domenii, grupul de lucru poate decide formarea unor subgrupuri specializate.

7. Misiunea Grupul de lucru pentru descentralizare patrimonială constă în clarificarea regimului proprietăţii publice în sens de delimitare stat/autoritatea publică locală, inclusiv delimitarea domeniului public şi privat al autorităţilor locale, separarea stat/autoritate publică locală, inventarierea patrimoniului, regimul achiziţiilor publice, concesiuni, parteneriat public-privat, planificare teritorială şi dezvoltare regională/locală etc.

8. Grupul de lucru are următoarele atribuţii:

  • elaborarea mecanismului de separare a proprietăţii publice ale statului de cele ale autorităţilor locale;
  • stabilirea regimului proprietăţii, în sensul separării domeniului public de cel privat (al autorităţii publice locale şi al statului);
  • stabilirea regimului achiziţiilor publice/concesiuni/PPP;
  • elaborarea sistemul de monitorizare a implementării strategiilor de descentralizare, inclusiv mecanismul de raportare;
  • examinarea proiectelor de acte normative şi coordonarea procesului de actualizare a legislaţiei necesare implementării strategiilor şi planurilor de acţiuni cu privire la descentralizare pe care le înaintează Comisiei;
  • participarea la activităţile privind iniţierea, modificarea şi completarea legislaţiei necesare implementării strategiilor şi planurilor cu privire la descentralizare;
  • efectuarea testării şi evaluării impactului a soluţiilor propuse privind descentralizarea patrimonială;
  • examinarea rapoartelor periodice referitoare la stadiul descentralizării şi la activitatea proprie, pe care le înaintează Ministerului Economiei şi Comisiei paritare.

III. ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU

9. Grupul de lucru identifică soluţii de descentralizare şi înaintează Comisiei paritare, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, un raport cu soluţiile identificate, precum şi studii care să releve impactul presupus (analiza ex-ante) al acestor soluţii.

10. Grupul de lucru examinează rapoarte de evaluare a implementării etapelor prevăzute în planul de acţiuni şi formulează recomandări de ajustare a prevederilor legislaţiei, precum şi creare a mecanismelor necesare. Aceste recomandări pot include: rezultatele proiectului-pilot, comentariile societăţii civile şi ale altor beneficiari relevanţi, ca urmare a publicării şi implementării planului de acţiuni.

11. Grupul de lucru este condus de către preşedintele grupului, care este ajutat de un vicepreşedinte. Preşedintele şi vicepreşedintele sînt numiţi prin ordinul de instituire a Grupului de lucru pentru descentralizare patrimonială.

12. În procesul exercitării atribuţiilor în domeniul descentralizării, grupul de lucru poate fi asistat de consultanţi naţionali şi experţi internaţionali din cadrul diferitelor proiecte, finanţate de către partenerii de dezvoltare. Grupul de lucru poate atrage, întru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şi experţi din partea societăţii civile, mediului ştiinţific şi academic.

13. Consultanţii (experţii) acordă asistenţă Grupului de lucru în baza principiilor de independenţă şi imparţialitate. Opiniile consultanţilor (experţilor) au caracter consultativ şi sînt elaborate în baza principiilor prevăzute de Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

14. Grupul de lucru este asistat de un secretar numit prin ordinul Ministerului Economiei.

               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2021 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 993059 |  ieri: 742 |  azi: 51 |  Online: 4
 
Abonare noutăţi