Prima   »  CADRUL NORMATIV   »  Cadrul normativ naţional

Cadrul normativ naţional

Strategia de comunicare pentru reforma de descentralizare (proiect)
Strategia de comunicare reiese din Strategia națională de descentralizare și este un instrument pentru asigurarea comunicării eficiente despre reforma de descentralizare.
Vezi în : româna   09.10.2013   4928 Accesări   // 635 Kb  
LEGEA Nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi stabilirea cadrului juridic pentru satele (comunele), sectoarele şi oraşele (municipiile) şi unităţile administrativ-teritoriale se efectuează potrivit art.110 şi 111 din Constituţia Republicii Moldova şi se realizează în conformitate cu necesităţile economice, sociale şi culturale, cu respectarea tradiţiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare tuturor localităţilor rurale şi urbane.Divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, asigurării accesului cetăţenilor la organele puterii şi consultării lor în problemele locale de interes deosebit.
03.06.2012   5967 Accesări   
   
Hotărârea Guvernului nr. 657 din 06.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat
Pentru executarea prevederilor art.31 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern şi asigurarea realizării de către Cancelaria de Stat a prerogativelor sale funcţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă: Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, conform anexei nr.1; structura Cancelariei de Stat, conform anexei nr.2; lista organizaţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Cancelaria de Stat, conform anexei nr.3. 2. Se stabileşte efectivul-limită al Cancelariei de Stat în număr de 193 unităţi, cu fondul respectiv de retribuire a muncii.
Vezi în : româna   русский   09.08.2010   7107 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 162 din 10.11.2009  
Hotărârea Guvernului Nr. 608 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, şi art. 9 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91), precum şi în vederea coordonării şi monitorizării procesului de implementare a descentralizării, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă: componenţa Comisiei paritare pentru descentralizare, conform anexei nr.1; Regulamentul Comisiei paritare pentru descentralizare, conform anexei nr.2; Regulamentul-model de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare, conform anexei nr. 3.
Vezi în : româna   русский   15.07.2010   8332 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 117-118 din 09.07.2010  
   
Relansăm Moldova. Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu
În corespundere cu programul de guvernare, acest document prezintă viziunea Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea priorităților sale de reformă, bazate pe cinci piloni: integrarea europeană, relansarea economică, supremația legii, descentralizarea administrativă și fiscală și reintegrarea țării.
Vezi în : româna   24.04.2010   4817 Accesări    Guvernul Republicii Moldova  // 638.973 Kb  
Hotărârea Guvernului nr. 194 din 18.03.2010 cu privire la aprobarea Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010
Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013, Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.874), Strategiei naţionale de dezvoltare pentru anii 2008-2011, aprobate prin Legea nr.295-XVI din 21 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.18-20, art.57), precum şi a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Planul de activitate al Guvernului pentru anul 2010 (se anexează).
Vezi în : româna   русский   18.03.2010   6571 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 39-40 din 23.03.2010  
   
Hotărârea Guvernului nr.845 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat
Pentru executarea Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91) şi Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă: Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.1
Vezi în : româna   русский   18.12.2009   10299 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 189-190 din 22.12.2009  
Programul de activitate a Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare, 2009-2013”
Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” oferă cadrul politicilor de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 2009-2013. Programul este elaborat într-o perioadă complicată pe care o parcurge Republica Moldova, perioadă caracterizată printr-o profundă criză a democraţiei.
Vezi în : româna   01.12.2009   5799 Accesări    Guvernul Republicii Moldova  // 341.204 Kb
   
Hotărârea Guvernului Nr. 191 din 25.02.2008 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 reprezintă instrumentul tehnic de realizare a priorităţilor şi obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011. Prezentul Plan se compune din acţiuni care reprezintă iniţiative majore menite să contribuie la realizarea unei sau a mai multor programe şi măsuri incluse în Strategie. La rîndul lor, acţiunile sînt dezagregate în subacţiuni, care definesc activităţi concrete, etapizate în timp.
Vezi în : româna   русский   25.02.2008   6091 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 29.02.2008  
LEGEA nr. 295-XVI din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin consolidarea fundamentului pentru o creştere economică robustă, durabilă şi incluzivă. În acest context, spiritul şi viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene şi, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcţiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naţionale relevante la cele europene. În acest scop, acţiunile întreprinse pentru realizarea Strategiei se vor întemeia pe cele patru criterii de la Copenhaga, racordarea la care ar putea asigura apropierea ţării noastre de valorile şi structurile europene. În special, prin prisma Strategiei, Guvernul va depune eforturi pentru transpunerea acquis-lui comunitar în legislaţia naţională, asigurînd implementarea consecventă a legislaţiei europene adoptate. În procesul de implementare a Strategiei, Guvernul va acorda o atenţie deosebită problemelor identificate în rapoartele de progres, elaborate de Comisia Europeană în cadrul Politicii Europene de Vecinătate.
Vezi în : româna   русский   21.12.2007   6332 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008  
   
LEGEA nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă
Prezenta lege stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării administrative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice.
Vezi în : româna   русский   28.12.2006   16020 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 29-31 din 02.03.2007  
LEGEA nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
Prezenta lege stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale.
Vezi în : româna   русский   28.12.2006   42010 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 32-35 din 09.03.2007  
   
LEGEA nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională
Prezenta lege defineşte regiunile de dezvoltare funcţionale pe teritoriul Republicii Moldova, modul de cooperare interregională, cadrul instituţional, instrumentele specifice politicii pentru dezvoltare regională, mijloacele necesare creării şi funcţionării regiunilor de dezvoltare.
Vezi în : româna   русский   28.12.2006   7484 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 16.02.2007  
LEGEA nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale: bugetele unităţilor administrativ-teritoriale - bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), raioanelor, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetul municipiului Chişinău; bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi - bugetele locale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiului Chişinău); bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea - bugetele raionale, bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetul municipal Chişinău;
Vezi în : româna   русский   16.10.2003   12352 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 248-253 din 19.12.2003  
   
CONSTITUŢIA Republicii Moldova (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1 din 12.08.1994)
NOI, reprezentanţii plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, deputaţi în Parlament, PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, exprimate prin proclamarea independenţei Republicii Moldova, AVÎND în vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune, NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care împreună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova, CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic valori supreme, FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea şi obligaţiile noastre faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare, REAFIRMÎND devotamentul nostru faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi bunăînţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, adoptăm Constituţia Republicii Moldova, declarînd-o LEGE SUPREMĂ A SOCIETĂŢII ŞI A STATULUI.
Vezi în : româna   русский   29.07.1994   10323 Accesări    Monitorul Oficial Nr. 1 din 18.08.1994  
CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE din 15.10.1985, Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16.07.97
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte important a treburilor publice.http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Moldovan/122-Moldovan.pdf
Vezi în : româna   15.10.1985   9862 Accesări    Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa  // 134.406 Kb
   
               
Tel. +373 22 25 05 83
Fax  +373 22 25 05 81
Creat de
  Adresa:
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova
© 2024 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Toate drepturile rezervate
  Total vizitatori: 2356776 |  ieri: 757 |  azi: 547 |  Online: 21
 
Abonare noutăţi